Vraag & antwoord

1. Algemeen

Op de website cao.bogeboortezorg.nl vind je alle artikelen en de bijlagen van de cao. Ook kan je de cao Kraamzorg 2022-2023 in pdf. bestand downloaden.

Bo is een van de partijen die de cao heeft afgesloten. Dit betekent dat alle organisaties die aangesloten zijn bij Bo de cao moeten volgen, ook als deze nog niet algemeen verbindend is verklaard. De algemeen verbindend verklaring (avv) houdt in dat iedereen in de sector zich hier aan moet houden, ook de organisaties die niet aangesloten zijn bij een van de partijen van de cao.

2. Wachtdiensten

 Je mag maximaal twee aaneengesloten blokken (“wachtdienstblokken”) van 8 uur wachtdienst draaien. Hierna volgt minimaal 8 uur rust voor een volgende wachtdienst kan worden gestart.

Als je tijdens je wachtdienst wordt opgeroepen tellen deze uren mee voor je arbeidsduur en wordt je wachtdienst als onderbroken of beëindigd beschouwd. Zie voor meer informatie over de wachtdiensten artikel 4.7 uit de cao Kraamzorg.

Wanneer je tijdens het eerste wachtdienstblok niet bent opgeroepen of ingezet en de wachtdienst wordt verlengd met een tweede wachtdienstblok, dan doet die verlenging geen afbreuk aan de 150% vergoeding van het eerste (afgeronde) wachtdienstblok.

3. Registratiekosten

De werkgever is verplicht de kosten van de door het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) verplicht gestelde functie- en beroepsgerichte scholingen en de kosten van herregistratie in het register volledig te vergoeden. Deze kosten zijn onderdeel van het scholingsbudget van minimaal 2% van de loonsom. Ook de verplichte re-certificerings- en examenkosten volgens IBCLC voor lactatiekundigen worden vergoed. Zie voor meer informatie artikel 12.1 uit de cao Kraamzorg.

Herregistratiekosten worden in één keer voor drie jaar betaald bij herregistratie. Mocht je tijdens die periode van drie jaar uit dienst gaan, dan hoef je die kosten niet terug te betalen. Uiteraard hoeft de werkgever bij nieuwe medewerkers die reeds ingeschreven staan de registratiekosten niet meer te vergoeden.

4. Onregelmatigheidstoeslag

De onregelmatigheidstoeslag wordt (net zoals de vakantiebijslag, de wachtdienstvergoeding en de reiskosten) uiterlijk twee dagen voor het einde van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de aanspraak is ontstaan uitgekeerd. Zie voor meer informatie artikel 5.3 in de cao Kraamzorg.

De hoogte van de ORT over vakantie-uren wordt gebaseerd op de gemiddelde ORT over de 6 maanden voorafgaand aan de maand waarin de vakantie wordt opgenomen. Daarnaast wordt de hoogte van de ORT over ziektedagen gebaseerd op de gemiddelde ORT over de 6 maanden voorafgaande aan de maand waarin de eerste ziektedag ligt. In die periode kunnen vakantie-uren/dagen liggen. Over die vakantie-uren/dagen is ook een gemiddelde ORT uitbetaald. Deze vakantie-uren/dagen en de daarover ontvangen ORT worden in de berekening meegenomen tenzij dit tot een onredelijke (afwijkende) uitkomst leidt. Klik hier voor meer informatie.

Wanneer er gewerkt wordt op inconveniënte uren. Voor het werken op inconveniënte uren geldt een toeslag van 40% voor het voor jou geldende uurloon. Zie voor meer informatie over inconveniënte uren artikel 4.11 uit de cao Kraamzorg.

Ja, als onregelmatige diensten worden verricht, ontvang je tijdens betaalde vakantie-uren of betaald verlof een gemiddelde aan onregelmatigheidstoeslag. Dit gemiddelde wordt berekend over de afgelopen 6 maanden voorafgaand aan de opname van de vakantie-uren respectievelijk het verlof.

5. Verlof

Bo heeft een Q&A Verloftoekenning Kraamzorg gemaakt, waarin de antwoorden op vragen over verloftoekenning voor u op een rijtje zijn gezet. Hier vindt u de Q&A.

Jaarlijks ben je in ieder geval 22 weekenden vrij. De werkgever kan verzocht worden minder vrije weekenden in te plannen, echter dit kan nooit minder zijn dan 17 vrije weekenden per jaar. Zie voor meer informatie artikel 4.6 ‘Vrije weekenden’ uit de cao Kraamzorg.

De extra verlofuren voor medewerkers tussen de 50 en de 54 jaar en ouder dan 55 jaar, staan in de bijlage. De verlofuren voor medewerkers ouder dan 50 jaar, maar jonger dan 55 jaar staan in bijlage 6. De verlofuren garantieregeling voor medewerkers ouder dan 55 jaar is verplaatst naar bijlage 7.

6. Reiskosten

De ‘reisbeweging’ moet los van elkaar worden gezien. Het gaat eerst om reizen naar een client volgens artikel 6.2 waarbij geldt dat boven 23 km per dag de kraamverzorgenden €0,26 ontvangt. Daarnaast gaat het om een reisbeweging volgens artikel 6.1 of 6.4, daarvoor geldt een vergoeding van €0,21 per km.

7. Verbeteringen in het loongebouw

Stel, een medewerker is vanaf februari 2023 of later 2 jaar ingedeeld in dit laatste volgnummer, heeft deze medewerker dan ook recht op de periodieke verhoging uit dit artikel?

Nee, dit artikel geldt alleen voor medewerkers die op 1-1-2023 minimaal 2 jaar ingedeeld zijn in het laatste volgnummer van de betreffende salarisschalen. In de nieuwe cao-onderhandelingen zal worden meegenomen hoe hier in de toekomst mee om zal worden gegaan.  

Toggle Inhoud

Per 1-1-2023. Je krijgt dit alleen als je aan de voorwaarden voldoet. Dus o.a. als je de afgelopen 2 jaar in de laatste periodiek zat en dus geen periodiekverhoging hebt gehad, dus ook niet (in dit voorbeeld) in mei.

Omdat is afgesproken dat het enkel gaat om diegene die daadwerkelijk de zorg verlenen.

8. Stucturele loonsverhoging

Deze stijging van het uurloon komt door de nieuwe berekening. Waar in de cao kraamzorg voorheen met 1878 uren per jaar werd gerekend, sluit het nu aan bij de definitie van het ministerie van VWS. Dat betekent dat voor het uurloon met 1872 uren/jaar wordt gerekend en dat betekent een stijging van het uurloon 0,3%.

De stagevergoeding bedraagt €503,10 bruto per maand (per 1 juli 2022: €450,-) of als je als werkgever periodebedragen toepast dan ontvangt de stagiair(e) €464,40 (per 1 juli 2022: €415,-) per periode

9. Overige vragen

Je hebt het recht de werkgever te verzoeken de vakbondscontributie te voldoen uit de eindejaarsuitkering (zolang dit fiscaal gefaciliteerd kan worden).

De onderbreking zelf telt niet mee in de telling voor de jubileumgratificatie omdat er op dat moment geen dienstverband bestond onder de cao. De dienstverbanden ervoor en erna tellen wel mee. Na een onderbreking gaat de telling dus gewoon door.

Rekenvoorbeeld:
• In dienst bij kraamzorgorganisatie: 5 jaar
• Werkzaam als ZZP-er: 5 jaar
• In dienst bij kraamzorgorganisatie: 5 jaar
De medewerker heeft een dienstverband van 10 jaar.

Zoals artikel 4.3 ‘Min- en plusuren’ zegt moet de werkgever de werknemer ieder kwartaal informeren over de min- en plusuren. De werkgever houdt dus het signaleringssysteem bij. Op basis van dit systeem maakt de werkgever samen met de werknemer afspraken om te komen tot een oplossing voor de openstaande min- en plusuren.

Nee, de nieuwe regeling geldt voor nieuwe ziektegevallen vanaf 1 januari 2019. Zie voor meer informatie artikel 8.1 uit de cao Kraamzorg. Was je al ziek voor 1 januari 2019, dan volg je de oude ziekteregeling.

Het gaat om de definitie van de Arbeidstijdenwet: ‘Er is sprake van een nachtdienst als er meer dan 1 uur gewerkt wordt tussen 00.00 en 6.00 uur’.