Vraag & antwoord

Vraag & antwoord

 

Waar kan ik de nieuwe Cao Kraamzorg vinden?
Op de website cao.bogeboortezorg.nl vind je alle artikelen en de bijlagen van de cao. Ook kan je de cao Kraamzorg 18-19 in pdf. bestand downloaden.

Geldt de Cao pas na een algemeen verbindend verklaring?
Bo is een van de partijen die de cao heeft afgesloten. Dit betekent dat alle organisaties die aangesloten zijn bij Bo de cao moeten volgen, ook als deze nog niet algemeen verbinden is verklaard. De algemeen verbinden verklaring (avv) houdt in dat iedereen in de sector zich hier aan moet houden, ook de organisaties die niet aangesloten zijn bij een van de partijen van de cao.

Betaalt de werkgever de herregistratiekosten?
De werkgever is verplicht de kosten van de door het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) verplicht gestelde functie- en beroepsgerichte scholingen en de kosten van herregistratie in het register volledig te vergoeden. Deze kosten zijn onderdeel van het scholingsbudget van minimaal 2% van de loonsom. Ook de verplichte re-certificerings- en examenkosten volgens IBCLC voor lactatiekundigen worden vergoed. Zie voor meer informatie artikel 12.1 uit de cao Kraamzorg.

Wie betaalt de registratiekosten als de medewerker tijdens de registratieperiode van drie jaar uit dienst gaat?
Herregistratiekosten worden in één keer voor drie jaar betaald bij herregistratie. Mocht je tijdens die periode van drie jaar uit dienst gaan, dan hoef je die kosten niet terug te betalen. Uiteraard hoeft de werkgever bij nieuwe medewerkers die reeds ingeschreven staan de registratiekosten niet meer te vergoeden.

Hoe lang mag een kraamverzorgende maximaal op wacht staan?
Je mag maximaal twee aaneengesloten blokken van 8 uur een wachtdienst draaien. Hierna volgt minimaal 8 uur rust voor een volgende wachtdienst kan worden gestart.

Stopt de wachtdienst zodra een kraamverzorgende wordt opgeroepen?
Als je tijdens je wachtdienst wordt opgeroepen tellen deze uren mee voor je arbeidsduur en word je wachtdienst als onderbroken of beëindigd beschouwd. Zie voor meer informatie over de wachtdiensten artikel 4.6 uit de cao Kraamzorg.

Wanneer moet de ORT worden uitbetaald?
De onregelmatigheidstoeslag wordt (net zoals de vakantiebijslag, de wachtdienstvergoeding en de reiskosten) uiterlijk twee dagen voor het einde van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de aanspraak is ontstaan uitgekeerd. Zie voor meer informatie artikel 5.3 in de cao Kraamzorg.

Moeten er vakantie-uren worden opgenomen op een feestdag?
Indien je niet bent ingeroosterd op een feestdag hoef je voor deze vrije dag ook geen verlof op te nemen. Echter, als je van tevoren aanvraagt of je op die dag vrij kan krijgen, kan je dus ook niet worden ingeroosterd, en dan moet er wel verlof worden opgenomen. Dit kan echter alleen als de aard van de werkzaamheden dit toelaten.
Indien je in een vast patroon maximaal 3 dagen per week werkzaam bent op in ieder geval een maandag en/of donderdag, mag je de werkzaamheden op een andere dag diezelfde week verrichten. Er hoeven dan geen vakantie-uren opgenomen te worden voor deze feestdag. Zie voor meer informatie artikel 7.4 in de cao Kraamzorg.

Is de werkgever verplicht om de kosten voor een lidmaatschap bij een vakbond te vergoeden voor de medewerkers?
Je hebt het recht de werkgever te verzoeken de vakbondscontributie te voldoen uit de eindejaarsuitkering (zolang dit fiscaal gefaciliteerd kan worden).

Als een kraamverzorgende eerst in loondienst heeft gewerkt, daarna ZZP’er is geworden en nu weer in loondienst is, geldt dit als doorlopend dienstverband in het kader van de jubileumgratificatie?
De onderbreking zelf telt niet mee in de telling voor de jubileumgratificatie omdat er op dat moment geen dienstverband bestond onder de cao. De dienstverbanden ervoor en erna tellen wel mee. Na een onderbreking gaat de telling dus gewoon door.

Rekenvoorbeeld:
• In dienst bij kraamzorgorganisatie: 5 jaar
• Werkzaam als ZZP-er: 5 jaar
• In dienst bij kraamzorgorganisatie: 5 jaar
De medewerker heeft een dienstverband van 10 jaar.

Hoe wordt de hoogte van de onregelmatigheidstoeslag berekend?
De hoogte van de ORT over vakantie-uren wordt gebaseerd op de gemiddelde ORT over de 6 maanden voorafgaand aan de maand waarin de vakantie wordt opgenomen. Daarnaast wordt de hoogte van de ORT over ziektedagen gebaseerd op de gemiddelde ORT over de 6 maanden voorafgaande aan de maand waarin de eerste ziektedag ligt. In die periode kunnen vakantie-uren/dagen liggen. Over die vakantie-uren/dagen is ook een gemiddelde ORT uitbetaald. Deze vakantie-uren/dagen en de daarover ontvangen ORT worden in de berekening meegenomen tenzij dit tot een onredelijke (afwijkende) uitkomst leidt. Klik hier voor meer informatie.

Wanneer zijn de signaleringsmomenten voor min- en plusuren?
Zoals artikel 4.2 ‘inzet- en contractenbeleid van flexibele arbeid’ zegt moet de werkgever de werknemer ieder kwartaal informeren over de min- en plusuren. De werkgever houdt dus het signaleringssysteem bij. Op basis van dit systeem maakt de werkgever samen met de werknemer afspraken om te komen tot een oplossing voor de openstaande min- en plusuren.

Geldt de aanpassing in artikel 8.1 Loon bij ziekte/arbeidsongeschiktheid ook voor ziektegevallen van voor 1 januari 2019 (dus voor ingang van de regeling)?
Nee, de nieuwe regeling geldt voor nieuwe ziektegevallen vanaf 1 januari 2019. Zie voor meer informatie artikel 8.1 uit de cao Kraamzorg. Was je al ziek voor 1 januari 2019, dan volg je de oude ziekteregeling.

Wat houdt de nieuwe afbouwregeling ziekteverzuim in?
Per 1 januari 2019 gaat de nieuwe afbouwregeling bij ziekteverzuim in. Als je ziek bent, ontvang je van je werkgever:
• In de eerste 26 weken 100% van je loon bij ziekte.
• In de tweede 26 weken 95% van je loon bij ziekte.
• In de derde 26 weken 75% van je loon bij ziekte.
• In de vierde 26 weken 70% van je loon bij ziekte, maar ten minste het voor jou geldende wettelijk minimum(jeugd)loon.
Alleen de hoogte van de percentages veranderen, de manier van uitkeren verandert niet.

Hoeveel verplichte vrije weekenden zijn er per jaar?
Jaarlijks ben je in ieder geval 22 weekenden vrij. De werkgever kan verzocht worden minder vrije weekenden in te plannen, echter dit kan nooit minder zijn dan 17 vrije weekenden per jaar. Zie voor meer informatie artikel 4.5 uit de cao Kraamzorg.

Wanneer heeft de kraamverzorgende recht op een onregelmatigheidstoeslag?
Wanneer er gewerkt wordt op inconveniënte uren. Voor het werken op inconveniënte uren geldt een toeslag van 40% voor het voor jou geldende uurloon. Zie voor meer informatie over inconveniënte uren artikel 4.10 uit de cao Kraamzorg.

Bestaat er een recht op doorbetaling van onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie/verlof?
Ja, als onregelmatige diensten worden verricht, ontvang je tijdens betaalde vakantie-uren of betaald verlof een gemiddelde aan onregelmatigheidstoeslag. Dit gemiddelde wordt berekend over de afgelopen 6 maanden voorafgaand aan de opname van de vakantie-uren respectievelijk het verlof.

Hoeveel vakantie-uren heeft een kraamverzorgende?
Per kalenderjaar heb je recht op 144 wettelijke, 80 bovenwettelijke en 35 extrabovenwettelijke doorbetaalde vakantie-uren bij een gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week. Werk je meer of minder dan de gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week, dan zijn je vakantie-uren naar verhouding berekend op basis van je eigen arbeidsduur.

Waar zijn de verlofregelingen voor medewerkers ouder dan 50 jaar en ouder dan 55 jaar gebleven?
De extra verlofuren voor medewerkers tussen de 50 en de 54 jaar en ouder dan 55 jaar, zijn verplaatst naar de bijlage. De verlofuren voor medewerkers ouder dan 50 jaar, maar jonger dan 55 jaar staan in bijlage 6. De verlofuren garantieregeling voor medewerkers ouder dan 55 jaar is verplaatst naar bijlage 7.

Wat houdt de verandering van 55 naar 57 jaar in voor het werken tijdens nachtdienst?
Per 1 januari 2019 besteed je samen met de werkgever tijdens een jaargesprek aandacht aan het al dan niet werken tijdens een nachtdienst en zo ja, de frequentie daarvan. In de cao Kraamzorg 2016-2017 gebeurde dit bij 55 jaar. Indien je op dit moment 55 of 56 jaar bent, en je hebt al een regeling getroffen met je werkgever, dan blijft die regeling in stand.

Van wanneer tot wanneer is er precies sprake van een nachtdienst?
Het gaat om de definitie van de Arbeidstijdenwet: ‘Er is sprake van een nachtdienst als er meer dan 1 uur gewerkt wordt tussen 00.00 en 6.00 uur’.

Hoe bereken ik mijn reiskostenvergoeding?
Voor de reiskostenvergoeding zijn twee soorten reizen te onderscheiden. Woon-werk verkeer en dienstopdrachten. Het woon-werkverkeer is de reis tussen jouw huis en het kantoor. Hiervoor bedraagt de vergoeding 11 cent per kilometer, zowel voor de heenreis als de terugreis. Een dienstopdracht is de reis van kantoor naar je cliënt en terug, maar ook de reis rechtstreeks vanaf jouw huis naar de client. Voor dienstopdrachten ontvang je voor de eerste 10 kilometer 15 cent per kilometer. Rijd je verder dan krijg je voor iedere kilometer extra 26 cent vergoed.

Rekenvoorbeeld 1:

 • Een kraamverzorgenden rijdt naar haar client. Na haar dienst rijdt ze rechtstreeks terug naar haar woning.
  • De rit van huis naar client is 16,2 kilometer dienstverkeer. 10 x 0,15 + 6,2 x 0,26 = €3,11
  • De rit van client naar huis is 16,2 kilometer dienstverkeer. 10 x 0,15 + 6,2 x 0,26 = €3,11
  • Reiskostenvergoeding = €6,22

Rekenvoorbeeld 2:

 • Een kraamverzorgende rijdt op en neer naar kantoor.
  • De rit van huis naar kantoor is 9,3 kilometer woon-werkverkeer. 9,3 x 0,11 = €1,02
  • De rit van kantoor naar huis is 9,3 kilometer woon-werkverkeer. 9,3 x 0,11 = €1,02
  • Reiskostenvergoeding = €2,04

Hoe weet ik waar artikelen uit de cao Kraamzorg 2016-2017 nu staan?
Bo heeft een transponeringstabel gemaakt, waarin per artikel inzichtelijk is waar die nu staat in de Kraamzorg 2018-2019. De transponeringstabel vindt u in bijlage 13 van de cao Kraamzorg.