Vraag & antwoord

 

1. Algemeen

1.1 Waar kan ik de nieuwe Cao Kraamzorg vinden?
Op de website cao.bogeboortezorg.nl vind je alle artikelen en de bijlagen van de cao. Ook kan je de cao Kraamzorg 2022-2023 in pdf. bestand downloaden.

1.2 Geldt de Cao pas na een algemeen verbindend verklaring?
Bo is een van de partijen die de cao heeft afgesloten. Dit betekent dat alle organisaties die aangesloten zijn bij Bo de cao moeten volgen, ook als deze nog niet algemeen verbindend is verklaard. De algemeen verbindend verklaring (avv) houdt in dat iedereen in de sector zich hier aan moet houden, ook de organisaties die niet aangesloten zijn bij een van de partijen van de cao.

2. Wachtdiensten

2.1 Hoe lang mag een kraamverzorgende maximaal op wacht staan?
 Je mag maximaal twee aaneengesloten blokken (“wachtdienstblokken”) van 8 uur wachtdienst draaien. Hierna volgt minimaal 8 uur rust voor een volgende wachtdienst kan worden gestart.

2.2 Stopt de wachtdienst zodra een kraamverzorgende wordt opgeroepen?
Als je tijdens je wachtdienst wordt opgeroepen tellen deze uren mee voor je arbeidsduur en wordt je wachtdienst als onderbroken of beëindigd beschouwd. Zie voor meer informatie over de wachtdiensten artikel 4.7 uit de cao Kraamzorg.

2.3 Wat als ik in het eerste wachtdienstblok niet ben opgeroepen en ik sta ook op wacht in een tweede wachtdienstblok?
Wanneer je tijdens het eerste wachtdienstblok niet bent opgeroepen of ingezet en de wachtdienst wordt verlengd met een tweede wachtdienstblok, dan doet die verlenging geen afbreuk aan de 150% vergoeding van het eerste (afgeronde) wachtdienstblok.

2.4 Volgens CAO ken je een wacht vergoeding toe op het moment dat je iemand op wacht zet. Maar wat als je iemand belt voordat de wacht ingaat? 
Voorbeeld 1: (Partus)Dienst begint om 16:00 tot 0:00.
Kraamverzorgende wordt om 15:45 gebeld dat zij meteen mag starten, een bevalling. Zij werkt en aansluitend komt er een tweede partus, enzovoorts. Kraamverzorgende werkt vervolgens tot einde dienst en heeft niet op wacht gestaan.

Voorbeeld 2: (Partus)Dienst begint om 16:00 tot 0:00.
Medewerker wordt om 15:45 gebeld dat zij meteen mag starten, een bevalling. Zij werkt en aansluitend komt er een tweede partus, enzovoorts. Kraamverzorgende werkt vervolgens tot 23:30, het halve uur daarna wordt zij niet meer gebeld.

Voor voorbeeld 1 geldt, kraamverzorgende heeft niet op wacht gestaan, dus zij krijgt geen wachtgeldvergoeding alleen haar gewerkte uren. Voor voorbeeld 2 krijgt de kraamverzorgende ook geen wachtgeldvergoeding aangezien ze is opgeroepen. De kraamverzorgende ontvangt alleen een wachtgeldvergoeding als ze niet is opgeroepen.

In het geval dat je dus iemand belt voordat ze de wacht in gaat, dan valt dit onder voorbeeld 1 en krijgt de kraamverzorgende niet de wachtdienstvergoeding, maar alleen de gewerkte tijd.
Het is aan directie/HR om hier beleid op te maken.

3. Registratiekosten

3.1 Betaalt de werkgever de herregistratiekosten?
De werkgever is verplicht de kosten van de door het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) verplicht gestelde functie- en beroepsgerichte scholingen en de kosten van herregistratie in het register volledig te vergoeden. Deze kosten zijn onderdeel van het scholingsbudget van minimaal 2% van de loonsom. Ook de verplichte re-certificerings- en examenkosten volgens IBCLC voor lactatiekundigen worden vergoed. Zie voor meer informatie artikel 12.1 uit de cao Kraamzorg.

3.2 Wie betaalt de registratiekosten als de medewerker tijdens de registratieperiode van drie jaar uit dienst gaat?
Herregistratiekosten worden in één keer voor drie jaar betaald bij herregistratie. Mocht je tijdens die periode van drie jaar uit dienst gaan, dan hoef je die kosten niet terug te betalen. Uiteraard hoeft de werkgever bij nieuwe medewerkers die reeds ingeschreven staan de registratiekosten niet meer te vergoeden.

4. Onregelmatigheidstoeslag

4.1 Wanneer moet de ORT worden uitbetaald?
De onregelmatigheidstoeslag wordt (net zoals de vakantiebijslag, de wachtdienstvergoeding en de reiskosten) uiterlijk twee dagen voor het einde van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de aanspraak is ontstaan uitgekeerd. Zie voor meer informatie artikel 5.3 in de cao Kraamzorg.

4.2 Hoe wordt de hoogte van de onregelmatigheidstoeslag tijdens verlof of ziekte berekend?
De hoogte van de ORT over vakantie-uren wordt gebaseerd op de gemiddelde ORT over de 6 maanden voorafgaand aan de maand waarin de vakantie wordt opgenomen. Daarnaast wordt de hoogte van de ORT over ziektedagen gebaseerd op de gemiddelde ORT over de 6 maanden voorafgaande aan de maand waarin de eerste ziektedag ligt. In die periode kunnen vakantie-uren/dagen liggen. Over die vakantie-uren/dagen is ook een gemiddelde ORT uitbetaald. Deze vakantie-uren/dagen en de daarover ontvangen ORT worden in de berekening meegenomen tenzij dit tot een onredelijke (afwijkende) uitkomst leidt. Klik hier voor meer informatie.

4.3 Wanneer heeft de kraamverzorgende recht op een onregelmatigheidstoeslag?
Wanneer er gewerkt wordt op inconveniënte uren. Voor het werken op inconveniënte uren geldt een toeslag van 40% voor het voor jou geldende uurloon. Zie voor meer informatie over inconveniënte uren artikel 4.11 uit de cao Kraamzorg.

4.4 Bestaat er een recht op doorbetaling van onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie/verlof?
Ja, als onregelmatige diensten worden verricht, ontvang je tijdens betaalde vakantie-uren of betaald verlof een gemiddelde aan onregelmatigheidstoeslag. Dit gemiddelde wordt berekend over de afgelopen 6 maanden voorafgaand aan de opname van de vakantie-uren respectievelijk het verlof.

5. Verlof

5.1 Hoe zit het met de wet- en regelgeving rondom vakantie en verlof?
Bo heeft een Q&A Verloftoekenning Kraamzorg gemaakt, waarin de antwoorden op vragen over verloftoekenning voor u op een rijtje zijn gezet. Hier vindt u de Q&A.

5.2 Hoeveel verplichte vrije weekenden zijn er per jaar?
Jaarlijks ben je in ieder geval 22 weekenden vrij. De werkgever kan verzocht worden minder vrije weekenden in te plannen, echter dit kan nooit minder zijn dan 17 vrije weekenden per jaar. Zie voor meer informatie artikel 4.6 ‘Vrije weekenden’ uit de cao Kraamzorg.

5.3 Waar zijn de verlofregelingen voor medewerkers ouder dan 50 jaar en ouder dan 55 jaar gebleven?
De extra verlofuren voor medewerkers tussen de 50 en de 54 jaar en ouder dan 55 jaar, staan in de bijlage. De verlofuren voor medewerkers ouder dan 50 jaar, maar jonger dan 55 jaar staan in bijlage 6. De verlofuren garantieregeling voor medewerkers ouder dan 55 jaar is verplaatst naar bijlage 7.

6. Reiskosten

6.1 Als een kraamverzorgende x aantal km rijdt voor een cliënt en op dezelfde dag x aantal km rijdt voor scholing. Worden deze kilometers boven 23 kilometer allen verrekend met €0.26 per km of geldt het los van elkaar?
De ‘reisbeweging’ moet los van elkaar worden gezien. Het gaat eerst om reizen naar een client volgens artikel 6.2 waarbij geldt dat boven 23 km per dag de kraamverzorgenden €0,26 ontvangt. Daarnaast gaat het om een reisbeweging volgens artikel 6.1 of 6.4, daarvoor geldt een vergoeding van €0,21 per km.

7. Verbeteringen in het loongebouw

7.1 Op basis van artikel 5.6 hebben medewerkers met een primaire functie die op 1 januari reeds 2 jaar zijn ingedeeld in het laatste volgnummer van de salarisschalen 35, 40, 45 of 50 recht hebben op één periodiek bovenop de huidige salarisschaal.

Stel, een medewerker is vanaf februari 2023 of later 2 jaar ingedeeld in dit laatste volgnummer, heeft deze medewerker dan ook recht op de periodieke verhoging uit dit artikel?

Nee, dit artikel geldt alleen voor medewerkers die op 1-1-2023 minimaal 2 jaar ingedeeld zijn in het laatste volgnummer van de betreffende salarisschalen. In de nieuwe cao-onderhandelingen zal worden meegenomen hoe hier in de toekomst mee om zal worden gegaan.  

7.2 Normaal gesproken kreeg ik als kraamverzorgende in mei (/welke maand dan ook) een periodiekverhoging. Wanneer krijg ik de periodiekverhoging zoals in  artikel 5.6? Per 01-01-2023 of pas in mei?
Per 1-1-2023. Je krijgt dit alleen als je aan de voorwaarden voldoet. Dus o.a. als je de afgelopen 2 jaar in de laatste periodiek zat en dus geen periodiekverhoging hebt gehad, dus ook niet (in dit voorbeeld) in mei.

7.3 Waarom hebben alleen de kraamverzorgenden recht op een extra schaal en het kantoorpersoneel niet?
Omdat is afgesproken dat het enkel gaat om diegene die daadwerkelijk de zorg verlenen.

8. Structurele loonsverhoging

8.1 Waar komt de stijging van 0,3% van het uurloon vandaan?
Deze stijging van het uurloon komt door de nieuwe berekening. Waar in de cao kraamzorg voorheen met 1878 uren per jaar werd gerekend, sluit het nu aan bij de definitie van het ministerie van VWS. Dat betekent dat voor het uurloon met 1872 uren/jaar wordt gerekend en dat betekent een stijging van het uurloon 0,3%.

8.2 Wat is de hoogte van de stagevergoeding in 2023?
De stagevergoeding bedraagt €503,10 bruto per maand (per 1 juli 2022: €450,-) of als je als werkgever periodebedragen toepast dan ontvangt de stagiair(e) €464,40 (per 1 juli 2022: €415,-) per periode

9. Overige vragen

9.1 Is de werkgever verplicht om de kosten voor een lidmaatschap bij een vakbond te vergoeden voor de medewerkers?
Je hebt het recht de werkgever te verzoeken de vakbondscontributie te voldoen uit de eindejaarsuitkering (zolang dit fiscaal gefaciliteerd kan worden).

9.2 Als een kraamverzorgende eerst in loondienst heeft gewerkt, daarna ZZP’er is geworden en nu weer in loondienst is, geldt dit als doorlopend dienstverband in het kader van de jubileumgratificatie?
De onderbreking zelf telt niet mee in de telling voor de jubileumgratificatie omdat er op dat moment geen dienstverband bestond onder de cao. De dienstverbanden ervoor en erna tellen wel mee. Na een onderbreking gaat de telling dus gewoon door.

Rekenvoorbeeld:
• In dienst bij kraamzorgorganisatie: 5 jaar
• Werkzaam als ZZP-er: 5 jaar
• In dienst bij kraamzorgorganisatie: 5 jaar
De medewerker heeft een dienstverband van 10 jaar.

9.3 Wanneer zijn de signaleringsmomenten voor min- en plusuren?
Zoals artikel 4.3 ‘Min- en plusuren’ zegt moet de werkgever de werknemer ieder kwartaal informeren over de min- en plusuren. De werkgever houdt dus het signaleringssysteem bij. Op basis van dit systeem maakt de werkgever samen met de werknemer afspraken om te komen tot een oplossing voor de openstaande min- en plusuren.

9.4 Geldt de aanpassing in artikel 8.1 Loon bij ziekte/arbeidsongeschiktheid ook voor ziektegevallen van voor 1 januari 2019 (dus voor ingang van de regeling)?
Nee, de nieuwe regeling geldt voor nieuwe ziektegevallen vanaf 1 januari 2019. Zie voor meer informatie artikel 8.1 uit de cao Kraamzorg. Was je al ziek voor 1 januari 2019, dan volg je de oude ziekteregeling.

9.5 Van wanneer tot wanneer is er precies sprake van een nachtdienst?
Het gaat om de definitie van de Arbeidstijdenwet: ‘Er is sprake van een nachtdienst als er meer dan 1 uur gewerkt wordt tussen 00.00 en 6.00 uur’.