Artikel 12.1 – Scholing

Verplichtingen werkgever

 1. Naast de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op de ondernemingsraden, is je werkgever verplicht:
  1. Jaarlijks in overleg met het medezeggenschapsorgaan een scholingsplan inclusief budget vast te stellen. Het scholingsplan bevat functiegerichte, beroepsgerichte en op inzetbaarheid gerichte scholing en een faciliteitenregeling. Het scholingsbudget bedraagt minimaal 2% van de loonsom.
  2. De kosten van de door het KCKZ verplicht gestelde functie- en beroepsgerichte scholingen en de kosten van herregistratie in het register volledig te vergoeden. Deze kosten zijn onderdeel van het scholingsbudget van minimaal 2% van de loonsom. Ook de verplichte re-certificerings- en examenkosten volgens IBCLC voor lactatiekundigen worden vergoed.
  3. In overleg met de medezeggenschap en/of de medewerkers afspraken te maken over de vergoeding van de cursus-/studietijd, voor zover dit past binnen het scholingsbudget van minimaal 2% van de loonsom. Rekening houdend met wet transparante arbeidsvoorwaarden.
  4. De invulling van het desbetreffende budget schriftelijk vast te leggen. Deze informatie is voor medewerkers toegankelijk of opvraagbaar.
  5. Cao-partijen bevelen aan om bij de opstelling van het in lid 1 bedoelde plan, naast aandacht voor de instellingsdoelen van scholing en opleiding het leerbegeleidingsplan te betrekken.

Leer- en begeleidingsplan

 1. Voor alle leerling-kraamverzorgenden geldt het leer- en begeleidingsplan zoals gezamenlijk vastgesteld door het CZO, Bo Geboortezorg en het KCKZ. Via deze link vind je het leerbegeleidingsplan.