Hoofdstuk 4 – Arbeidsduur en arbeids- en rusttijden

Artikel 4.1 – Arbeidsduur

Artikel 4.2 – Inzet- en contractenbeleid van flexibele arbeid

Artikel 4.3 – Min- en plusuren

Artikel 4.4 – Werk- en rusttijden

Artikel 4.5 – Pauzes

Artikel 4.6 –  Vrije weekenden

Artikel 4.7 – Wachtdiensten Kraamverzorgenden

Artikel 4.8 – Bereikbaarheidsdiensten

Artikel 4.9 – Gebroken dienst

Artikel 4.10 – Overwerk

Artikel 4.11 – Inconveniënte uren

Artikel 4.12 – Doorbetaling onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie-uren en overig verlof

Artikel 4.13 – Veilig en gezond werken

Artikel 4.10 – Overwerk

Definitie overwerk

 1. Er is sprake van overwerk als je in opdracht van je werkgever moet werken en je de voor jou geldende gemiddelde arbeidsduur per week overschrijdt, gemeten over een periode van 13 weken:
  • vanwege een incidentele onvoorziene wijziging van omstandigheden of
  • omdat de aard van je werk incidenteel een afwijking van de voor jou geldende gemiddelde arbeidsduur per week noodzakelijk maakt.

Als je langer dan een half uur overwerkt, wordt dit afgerond op een heel uur. Als je langer dan een uur overwerkt, wordt deze periode naar boven afgerond op halve of hele uren.

 1. Je ontvangt geen overwerkvergoeding als je:
  1. niet op verzoek of in opdracht van je werkgever overwerkt;
  2. incidenteel korter dan een half uur overwerkt voorafgaand aan of aansluitend op de voor jou bij rooster of regeling vastgestelde werktijden;
  3. een voltijd dienstverband bent overeengekomen met een salaris volgens salarisschaal FWG 65 of hoger.

10% overwerk

 1. Het aantal uren overwerk mag niet meer zijn dan 10% boven de met jou overeengekomen arbeidsduur gemeten over een periode van 13 weken. Als je het percentage overschrijdt moet je werkgever op jouw verzoek overgaan tot het verlenen van assistentie.

Compensatie

 1. De vergoeding is afhankelijk van je salaris en of je in vol- of deeltijd werkt. De vergoedingen zijn weergegeven in onderstaande tabel.
Voltijd / deeltijd dienstverband Salaris vergoeding Voorwaarde
Voltijd < FWG 65 Vrije tijd gelijk aan het aantal uren overwerk  
Deeltijd < FWG 65 Vrije tijd gelijk aan het aantal uren overwerk  
Voltijd ≥ FWG 65 Geen  
Deeltijd ≥ FWG 65 Vrije tijd gelijk aan het aantal uren overwerk Overwerk moet minder zijn dan het verschil tussen de met jou overeengekomen arbeidsduur en de arbeidsduur bij een voltijd dienstverband

               2. De compensatie in vrije tijd moet je uiterlijk opnemen in het kwartaal volgend op de periode waarin je hebt                         overgewerkt, tenzij je met je werkgever andere afspraken maakt/hebt gemaakt.

               3. Je werkgever kan de compensatie in vrije tijd omzetten in een financiële vergoeding op basis van het voor                          jou geldende uurloon. Als je een deeltijd dienstverband bent overeengekomen en je minder dan het verschil                      tussen de met jou overeengekomen arbeidsduur en de arbeidsduur bij een voltijd dienstverband hebt                                  overgewerkt, is de financiële vergoeding in dat geval het voor jou geldende uurloon. Je bouwt over deze                              uren ook vakantie-uren op en je ontvangt hierover vakantiebijslag.