Artikel 3.10 – Gratificatie specifiek voor Thuiszorgorganisaties

Gratificatie

  1. Als je in dienst bent geweest van één of meer thuiszorgorganisaties (met of zonder onderbreking) die onder de werkingssfeer van deze CAO vallen, heb je recht op een jubileumgratificatie bij een dienstverband van 25, 40 en 50 jaar. Onder het hier genoemde dienstverband wordt ook het dienstverband meegeteld in de sector gezinsverzorging bij een werkgever die onder de werkingssfeer van de CAO Welzijn viel.

Hoogte

  1. De hoogte van de in lid 1 bedoelde jubileumgratificatie is:
    1. een bruto half maandsalaris bij een dienstverband van 25 jaar;
    2. een bruto heel maandsalaris bij een dienstverband van 40 jaar;
    3. een bruto heel maandsalaris bij een dienstverband van 50 jaar.

    Het maandsalaris is in dit lid je bruto maandsalaris vermeerderd met je vakantiebijslag over een maand, waarbij een en ander wordt afgerond op (een veelvoud van) € 2,50.