Hoofdstuk 3 – De arbeidsovereenkomst

Artikel 3.1 – De arbeidsovereenkomst

Artikel 3.2 – Einde van de arbeidsovereenkomst

Artikel 3.3 – Arbeidsovereenkomst na AOW-gerechtigde leeftijd

Artikel 3.4 – Uitkering bij overlijden

Artikel 3.5 – Op non-actiefstelling en schorsing

Artikel 3.4 – Uitkering bij overlijden

Overlijdensuitkering
 1. Ingeval de werknemer overlijdt verstrekt de werkgever een overlijdensuitkering aan:
  1. de echtgeno(o)t(e) of relatiepartner van wie de werknemer niet duurzaam gescheiden leefde, en bij het ontbreken van deze aan
  2. zijn minderjarige kinderen, en bij het ontbreken van hen aan
  3. degene met wie de werknemer in gezinsverband leefde en in wiens kosten van bestaan hij grotendeels voorzag.
 2. Indien de overleden werknemer geen nabestaanden heeft zoals bedoeld in artikel 7:674 Burgerlijk Wetboek en genoemd in lid 1, kan de werkgever de uitkering of een gedeelte daarvan doen toekomen aan de persoon of de personen die daarvoor naar het oordeel van de werkgever op grond van billijkheidsoverwegingen in aanmerking komt/komen.
 3. In aanvulling op artikel 7:674 Burgerlijk Wetboek wordt de overlijdensuitkering uitgekeerd op basis van het laatstgenoten salaris van de werknemer over de periode vanaf de dag na het overlijden tot en met de laatste dag van de derde maand na die waarin het overlijden plaatsvond.
 4. De overlijdensuitkering wordt belasting- en premievrij uitbetaald met uitzondering van het salaris over de maand van overlijden.
 5. De overlijdensuitkering wordt verminderd met het bedrag van de uitkering in verband met overlijden die op grond van de sociale verzekeringswetten wordt toegekend.