Artikel 12.2 – Verlof voor vakbondsactiviteiten

Vakbondsverlof

 1. Als je deel wilt nemen aan activiteiten van de vakbond waarvan je lid bent, stelt je werkgever je daartoe in de gelegenheid. Als deze activiteiten plaatsvinden op uren waarop je volgens je arbeidsovereenkomst inzetbaar bent, krijg je hiervoor betaald verlof tot een maximum van 200 uur per jaar.
 1. Onder de onder lid 1 bedoelde activiteiten worden verstaan:
  • statutaire vergaderingen of vergaderingen van statutaire regionale organen van de vakbond als je door de vakbond als bestuurslid en/of afgevaardigde bent aangewezen;
  • conferenties, landelijke en regionale vergaderingen en werkgroepen als je daarvoor door het hoofdbestuur van de vakbond bent uitgenodigd;
  • cursussen als je deze op verzoek van het hoofdbestuur van de vakbond verzorgt of bijwoont.

Definitie vakbond

 1. Onder vakbond wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan:
  1. een vereniging van werknemers die partij is bij deze CAO;
  2. een vakcentrale waarbij een vereniging zoals bedoeld onder a. is aangesloten;
  3. de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek (FBZ), voor zover een werknemer lid is van een vereniging of bestuurslid is van de FBZ en het om bestuurlijke activiteiten voor de FBZ gaat.