Artikel 12.3 – Vakbondsconsulent en vakbondsfaciliteiten

  1. Als je namens de vakbond waarvan je lid bent en die partij is bij deze CAO werkt als vakbondsconsulent in een instelling met minimaal 200 fte word je voor vier uur per week vrijgesteld van werk om de taken van vakbondsconsulent te kunnen uitoefenen. Per instelling kunnen maximaal vier vakbondsconsulenten (één per vakbond, partij bij deze CAO) worden vrijgesteld.
  2. Je geniet als vakbondsconsulent dezelfde rechtsbescherming als op grond van artikel 21 van de Wet op de ondernemingsraden voor leden van de Ondernemingsraad geldt.
  3. Kaderleden van de werknemersorganisatie die partij is bij deze cao en in dienst zijn van de werkgever, worden in de gelegenheid gesteld om met instemming van de werkgever gebruik te kunnen maken van vergaderruimte en overige faciliteiten.
  4. De werknemer heeft het recht de werkgever te verzoeken de vakbondscontributie te voldoen uit de eindejaarsuitkering (zolang dit fiscaal gefaciliteerd kan worden).