Hoofdstuk 11 – Sociale begeleiding bij organisatieveranderingen

Artikel 11.1 – Fusie en overname

Artikel 11.2 – Reorganisatie

Artikel 11.2 – Reorganisatie

Definitie reorganisatie

 1. Onder reorganisatie wordt verstaan: het wijzigen, anders organiseren, verminderen of beëindigen van de werkzaamheden van een (deel van een) organisatie.
 1. In geval van reorganisatie met verlies van werkgelegenheid zijn de kaders van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) leidend voor de volgende leden van dit artikel.

Reorganisatieplan/afvloeiingsplan

 1. Als je werkgever overgaat tot reorganisatie waardoor op een of meer binnen het tijdsverloop van de totale reorganisatie gelegen tijdstippen:
  • de arbeidssituatie van 20 of meer werknemers aanmerkelijk wordt gewijzigd of
  • de arbeidsovereenkomst van 20 of meer werknemers beëindigd moeten worden, is je werkgever verplicht na overleg met het medezeggenschapsorgaan een voorlopig reorganisatieplan en/of afvloeiingsplan op te stellen.
 1. Als er voor de betrokken werknemers sprake is van beëindiging of wijziging in aard of omvang van de arbeidsovereenkomst of functie, is je werkgever verplicht hierover tijdig overleg te voeren met de vakbonden die bij deze CAO betrokken zijn. Na het overleg met het medezeggenschapsorgaan en vakbonden stelt je werkgever het reorganisatieplan definitief vast. Hij stuurt een exemplaar van het definitieve reorganisatieplan aan het medezeggenschapsorgaan en de betrokken vakbonden.
  Na de uitvoering van het reorganisatieplan ontvangt het medezeggenschapsorgaan het nieuwe organisatieschema van je werkgever.
 2. Je werkgever beargumenteert ontslagaanvragen schriftelijk.
 3. In bijlage 11 worden aanbevelingen gedaan voor de inhoud van een sociaal plan.