Artikel 11.1 – Fusie

  1. Met fusie wordt gelijkgesteld iedere vorm van overdracht van zeggenschap over een (deel van een) organisatie die valt onder de werkingssfeer van deze CAO aan een andere rechtspersoon.
  2. Als je werkgever betrokken is bij een fusie zijn de “Fusiegedragsregels 2015 ter bescherming van de belangen van werknemers” (kortweg SER-fusiecode genoemd) van toepassing, ongeacht het aantal werknemers dat bij de fusie betrokken is.