Artikel 8.9 – Arbocatalogus VVT

De Arbocatalogus VVT is een digitaal hulpmiddel en kun je vinden op www.arbocatalogusvvt.nl. De arbocatalogus is opgesteld door sociale partners VVT en beschrijft de erkende middelen en methoden om aan de doelvoorschriften van de Arbowet te kunnen voldoen.

In de arbocatalogus zijn voor de meest voorkomende arbeidsrisico’s in de sector van de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid- en kraamzorg, de algemeen aanvaarde richtlijnen, instrumenten en goede praktijken, opgenomen. Het betreft de volgende arbeidsrisico’s en arbothema’s:

  • fysieke belasting;
  • psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag en werkdruk);
  • gevaarlijke stoffen (waaronder omgaan met cytostatica);
  • biologische agentia (waaronder hepatitis B, MRSA);
  • bedrijfshulpverlening;
  • zwangerschap en arbeid.