De eerste onderhandelingen
Op 14 november jl. zijn de cao onderhandelingen met de vakorganisaties van start gegaan. Deze eerste bijeenkomst stond in het kader van de inzetbrieven. Voorafgaand aan de cao onderhandelingen hebben we een constructieve strategische sessie met de vakorganisaties gehad over de toekomst van de kraamzorgsector.

Onderwerpen aan tafel
De kraamzorg in Nederland staat onder druk. Kraamzorgaanbieders kunnen door het gebrek aan capaciteit niet aan alle cliënten tijdig de zorg bieden die nodig is. Daarnaast blijkt dat een groot deel van de sector financieel in zwaar weer verkeert. Dit vraagt om een passende bekostiging en inrichting van de kraamzorgsector. De sector (Bo geboortezorg) is in gesprek met de Nederlandse Zorgautoritiet, Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS en de vakorganisaties om structurele oplossingen te realiseren voor:

  • Gezonde bedrijven en een gelijk en eerlijk speelveld voor de aanbieders binnen de sector en markt
  • Aantrekkelijke beloning en arbeidsomstandigheden
  • Duurzame ontwikkeling van de sector kraamzorg (opleiding, noodzakelijke vernieuwing vanuit een gezamenlijk gedragen visie, bijdrage aan ‘kansrijke start voor kind en gezin’)

Samen werken aan de kraamzorgsector
De kunst is om te zoeken naar een modus waarin de continuïteit van de sector wordt geborgd en de grote uitdagingen waar de kraamzorgsector voor staat gezamenlijk aan te gaan. Hiervoor is het van belang om als werkgevers en vakbonden samen hierin op te trekken en te blijven inzetten op oplossingen vanuit het gezamenlijke belang om het vak als kraamverzorgende te behouden én aantrekkelijker te maken.

Transitie in de kraamzorg
Om ervoor te zorgen dat kraamzorg beschikbaar en toegankelijk blijft is het cruciaal dat de kraamzorgsector een algehele transitie gaat doormaken op het gebied van inhoud van zorg, inrichting en organisatie van de zorg, bekostiging van de zorg, bedrijfsvoering, werkgeverschap en samenwerking. Bo geboortezorg zet zich doorlopend in voor het verkrijgen van extra (structurele) financiële ruimte. Zolang er geen extra tariefsverhogingen kunnen worden afgesproken is het voor de sector niet mogelijk om buiten de beschikbaar gestelde tarieven structurele afspraken te maken. De belangrijkste inzet vanuit Bo Geboortezorg voor de komende periode is dan ook het gezamenlijk optrekken in het (vormgeven van) de transitie van de kraamzorg.

Thema’s waarover wij onder andere afspraken willen maken in de nieuwe cao zijn:

1. Beloning kraamverzorgende
Uitgangspunt voor de verbetering van de salariëring is de tariefsverhoging. Bo zet zich in om het deel welke bestemd is voor de salariëring zo efficiënt en optimaal in te zetten voor alle werkenden binnen de kraamzorgsector.

2. Kraamverzorgende als professionele partner
Bo zet zich op een leven lang leren en ontwikkelen. Onderzoek naar functiedifferentiatie helpt mee om de sector aantrekkelijk te maken en het blijven ontwikkelen van de kraamverzorgende als professional. Vanuit meer aandacht voor werkdruk en ontwikkelruimte kan scholing niet alleen bijdragen aan de professionalisering van de kraamverzorgende, maar ook bijdrage aan interventie op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

3. Werk-/privébalans
Het werk van de kraamverzorgende blijft voor een deel onplanbaar, daarentegen blijft Bo zich inzetten op de innovatie van planbare zorg. Daarnaast richt Bo zich op de ontwikkeling van het inzetten van digitale mogelijkheden, wat ten goede komt van de werk-/privébalans

4. Duurzame inzetbaarheid
Bo richt zich op het bevorderen van gezond en vitaal werken. Gedurende de looptijd van het cao kan er onderzoek gestart worden naar de fysieke belasting en hoe deze verminderd kan worden. Het ziekteverzuim in de sector is hoog.

De stand van zaken over de onderhandelingen zullen worden besproken in de HR adviesgroep en waar nodig met onze achterban.