Artikel 2.1 – Werkingssfeer, toepassing en ontheffing

Werkingssfeer

 1. Deze CAO is van toepassing op de individuele arbeidsovereenkomst met je werkgever, zoals bedoeld in artikel 1.1 lid 1.

Ontheffing

 1. Werkgevers, vallende onder de werkingssfeer, hebben de mogelijkheid om dispensatie te verzoeken van de toepassing van deze cao of van 1 of meer artikelen daarvan.
  1. Werkgevers, vallende onder de werkingssfeer, hebben de mogelijkheid om dispensatie te verzoeken van de toepassing van deze cao of van 1 of meer artikelen daarvan.
  2. Een verzoek tot dispensatie dient te worden ingediend bij cao-partijen, p/a  Bo Geboortezorg, Europalaan 500, 3526 KS te Utrecht.
  3. Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij cao-partijen onder vermelding van “Dispensatie”.
  4. Het verzoek dient ten minste te vermelden:
   1. Naam en adres van de verzoeker;
   2. Ondertekening door de verzoeker;
   3. Een nauwkeurige beschrijving van de aard en het bereik van het dispensatieverzoek;
   4. De argumenten van verzoeker om voor dispensatie in aanmerking te komen;
   5. De dagtekening.
  5. Indien cao-partijen van mening zijn dat het verzoek onvoldoende omschreven, gemotiveerd of gedocumenteerd is, dan zal binnen 4 weken aan verzoeker worden medegedeeld op welke punten en met welke documenten het verzoek dient te worden aangevuld. Aan verzoeker zal een termijn van 3 weken worden gesteld om de aanvullende gegevens bij cao-partijen in te dienen.
  6. Het verzoek zal niet in behandeling worden genomen indien de aanvullende gegevens niet (voldoende) worden verstrekt. Verzoeker zal hierover schriftelijk worden geïnformeerd.
  7. Cao-partijen zullen binnen 2 weken na ontvangst van een voldoende omschreven, gemotiveerd en gedocumenteerd verzoek dan wel binnen 2 weken na ontvangst van de gevraagde aanvullende gegevens aan verzoeker berichten of het verzoek in behandeling zal worden genomen.
  8. Cao-partijen zullen bij een ontheffingsverzoek in ieder geval de navolgende punten toetsen:
   1.  De redenen waarom ontheffing wordt gevraagd dienen voldoende gegrond te zijn;
   2. De arbeidsvoorwaarden voor de werknemers dienen voldoende gewaarborgd te zijn;
   3. De door de werkgever voorgestelde arbeidsvoorwaardenregeling(en) mag (mogen) niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen.”
  9. Cao-partijen doen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 weken nadat het verzoek in behandeling is genomen, uitspraak. cao-partijen kunnen deze termijn eenmaal met 8 weken verlengen.
  10. Cao-partijen zullen de uitspraak schriftelijk en gemotiveerd mededelen aan verzoeker

Toetreding

 1. Als een werkgever (gedeeltelijk) niet onder de werkingssfeer van deze CAO valt, kan hij cao-partijen verzoeken deze CAO volledig te mogen toepassen op de arbeidsovereenkomsten met alle werknemers die voorafgaand aan de toetreding tot deze CAO onder de werkingssfeer van een andere CAO vielen. Cao-partijenkunnen aan een dergelijke toetreding bepaalde voorwaarden verbinden.
 2. Cao-partijenkunnen een commissie instellen die bevoegd is om, bij strijdigheid van de werkingssfeer van deze CAO met een andere bindende regeling van arbeidsvoorwaarden, in overleg met de partijen bij de betreffende regeling een oplossing vast te stellen.
 3. Als één van de cao-partijen van mening is dat toepassing van één of meerdere bepalingen, bijlagen of onderdelen opgenomen in deze cao in hun onderlinge verband bezien leiden tot niet door cao-partijen bedoelde effecten, dan kunnen de cao-partijen in overleg nadere uitvoeringsregelingen vaststellen. Hierbij wordt alsdan ook expliciet vastgesteld op wie deze uitvoeringsregelingen van toepassing zijn.
 4. De beperkingen van de CAO zijn slechts van toepassing als deze niet in strijd zijn met dwingendrechtelijke bepalingen.