Artikel 10.1 – Wachtgeld

Voorwaarden wachtgeld

 1. Je krijgt vanaf de dag dat je arbeidsovereenkomst is geëindigd wachtgeld toegekend als je voldoet aan de voorwaarden genoemd onder a t/m c:
  1. Je arbeidsovereenkomst niet op je eigen verzoek eindigt, maar vanwege:
   • opzegging door je werkgever na toestemming van het UWV op basis van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen òf
   • ontslag na toestemming van de kantonrechter òf
   • een uitspraak van het Scheidsgerecht òf
   • een uitspraak van de gewone rechter.
  2. En deze beëindiging plaatsvindt vanwege:
   • gehele of gedeeltelijke opheffing van je functie òf
   • een reorganisatie waardoor je werkzaamheden geheel of gedeeltelijk overbodig zijn geworden óf
   • een fusie, liquidatie of gehele of gedeeltelijke sluiting van de instelling òf
   • onbekwaamheid die niet aan jou is toe te rekenen en je 50 jaar of ouder bent en minimaal 15 jaar bij je werkgever of zijn rechtsvoorganger(s) in dienst bent.
  3. En je door de beëindiging van je arbeidsovereenkomst een WW-uitkering is toegekend en je alles doet wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van uitkeringen zoals in lid 3 sub a. weergegeven.
 2. Als je na de schriftelijke mededeling van je werkgever, dat je arbeidsovereenkomst eindigt vanwege één van de onder lid 1 sub b genoemde redenen en je voor de dag van het ontslag een nieuwe arbeidsovereenkomst met een lager salaris bij een andere werkgever accepteert, dan ontvang je vanaf de dag van indiensttreding een aanvulling op je salaris ter hoogte van het wachtgeld. Dit geldt ook bij inkomsten uit eigen bedrijf.

Definitie wachtgeld

 1. Onder wachtgeld wordt verstaan de som van a., b. en c.
  1. De uitkeringen waarop je recht hebt op basis van:
   • de Werkloosheidswet (WW);
   • de Ziektewet (ZW);
   • de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
   • de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA);
   • de loonsuppletieregelingen;
   • de Overbruggingsuitkering (OBU) of het Flexpensioen, die verplicht tot uitkering komt, ingevolge de pensioenregeling van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
  2. De inkomsten uit arbeid of eigen bedrijf, voor zover lid 2 of artikel 10.6 (vermindering van wachtgeld) leden 1 t/m 3 van toepassing is.
  3. De aanvulling van je werkgever op a. en b.
 2. Een wachtgelduitkering wordt maandelijks uitgekeerd door je werkgever, zoals de uitbetaling van salaris ook plaatsvindt.
 3. Het recht op wachtgeld kan in overleg tussen jou en je werkgever geheel of gedeeltelijk vervangen worden door een afkoopsom.
 4. Je werkgever is verplicht bij een sluiting van de instelling tijdig maatregelen te nemen die de financiering van de wachtgeldverplichting waarborgt.