Artikel 1.1 – Definities

In deze CAO Kraamzorg wordt verstaan onder:

Werkgever

 1. De privaatrechtelijke organisatie, dan wel een al of niet juridisch zelfstandig onderdeel hiervan, al dan niet met rechtspersoonlijkheid en al dan niet met winstoogmerk. Deze organisatie richt zich deels of in zijn geheel op het verlenen van bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Staatsblad 2005, nr. 649) bepaalde kraamzorg, waaronder in ieder geval het huisbezoek, partusassistentie, verzorging en controle van kraamvrouw en pasgeborene, voorlichting en instructie aan het gezin, observeren en signaleren van risico’s op psychosociaal en lichamelijk gebied, waarborgen van hygiëne tijdens partus en kraamperiode, huishoudelijke verzorging, opvang van overige gezinsleden en de overdracht naar relevante professionals waaronder jeugdgezondheidszorg, medisch specialistische zorg en sociaal domein.

Werknemer

 1. Wanneer je (m/v) op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam bent bij een werkgever in de zin van artikel 1.1 lid1 van deze CAO. In deze CAO wordt de werknemer, voor zover mogelijk, aangesproken met ‘je’. Je bent geen werknemer op grond van de CAO, als:
  • je directeur en eindverantwoordelijke bent belast met de beleidsvoorbereiding en het beheer van de organisatie en daarvoor rechtstreeks verantwoording verschuldigd is aan het bestuur of de raad van toezicht;
  • je werkzaam bent als vakantiekracht;
  • je incidenteel doceerwerkzaamheden verricht als uurdocent.

Arbeidsduur

 1. Het tussen jou en je werkgever overeengekomen gemiddeld aantal uren per week voor het verrichten van je werkzaamheden, inclusief:
  • alle verlofuren waarover salaris wordt betaald;
  • vergoedingen in vrije tijd volgens regelingen in deze CAO;
  • verzuim tijdens vastgestelde werktijden door ziekte/arbeidsongeschiktheid.

  Ben je ambulant, dan gelden voor jou ook de volgende bepalingen:

  • reis- en wachttijden, in geval van door je werkgever opgedragen werkzaamheden: als deze reistijden meer bedragen dan de voor jou gebruikelijke reistijden voor het woon-werkverkeer;
  • reistijden als gevolg van een gebroken dienst.

Bereikbaarheidsdienst

 1. Als je in een aaneengesloten periode verplicht bent om bereikbaar te zijn om, zo nodig naast het verrichten van de overeengekomen arbeid, op oproep zo spoedig mogelijk de overeengekomen arbeid te verrichten. Een bereikbaarheidsdienst is mogelijk voor arbeid die bestaat als je planningswerkzaamheden verricht.

Beroepsbegeleiden-de Leerweg (BBL)

 1. Onderwijs, waarbij je naast leerling tijdens de beroepspraktijkvorming ook werknemer bent en waarbij de eindverantwoordelijkheid voor de opleiding berust bij de onderwijsinstelling. Voor kwalificatieniveau 5 wordt deze leerweg aangeduid met de term duale leerweg.

Feest- en gedenkdagen

 1. Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag en de door de overheid erkende nationale feest- en gedenkdagen, waaronder 5 mei en Koningsdag òf de door de overheid aangewezen dag waarop Koningsdag gevierd wordt.Je kunt ervoor kiezen om, in plaats van deze dagen, verlof op te nemen op andere bij je godsdienst of je levensbeschouwing passende dagen.

Leerling-werknemer

 1. Als je in het kader van de Beroepsbegeleidende leerweg een (leer)arbeidsovereenkomst met je werkgever hebt.

Periode

 1. Een aaneengesloten tijdvak van vier weken.

Periodiek

 1. Het verschil tussen twee opeenvolgende bedragen in een salarisschaal.

Relatiepartner

 1. Echtgenoot of geregistreerd partner of
 2. Degene met wie je duurzaam samenleeft , een gemeenschappelijke huishouding voert; dit laatste blijkt uit een notariële akte die je (desgevraagd) aan je werkgever geeft.

Salaris

 1. Het salaris dat je maandelijks of per vier weken ontvangt van je werkgever, zoals vermeld in de salaristabel in bijlage 1.Het salaris is een bruto bedrag waarop de werkgever sociale premies en belastingen inhoudt. Dit is exclusief toeslagen, bijdragen, uitkeringen, vergoedingen en tegemoetkoming op basis van deze CAO.

Stagiair

 1. Je bent een leerling die een MBO- of een HBO-opleiding volgt binnen het OCW-opleidingsstelsel (beroepsopleidende leerweg) en vanuit je opleiding een stage volgt.

Uurloon

 1. Onder uurloon wordt voor het maandsalaris verstaan 1/156 deel van het salaris dat gebaseerd is op een voltijd dienstverband of het periodesalaris 1/144 deel van het salaris gebaseerd op een voltijddienstverband (1872 uur per jaar, gemiddeld 36 uur per week).

Vakantiekracht

 1. Je bent incidenteel tijdens de schoolvakanties werkzaam voor een periode niet langer dan ten hoogste 6 aaneengesloten weken;
 2. Je werkt over het hele jaar niet meer dan 60 dagen
 3. Je bent geen werknemer in de zin van deze CAO.

Wachtdienst

 1. Dit is een dienst van maximaal 16 uur waarbinnen jij beschikbaar bent om op eerste oproep een partusassistentie en/of verzorging te verrichten.

Weekend

 1. Een periode van 48 uur waarin je vrij van dienst bent, vallend op zaterdag en zondag.

Werktijden

 1. De uren waarop je werkzaamheden dient te verrichten.

Medezeggenschapsorgaan 

 1. Hieronder wordt verstaan de Ondernemingsraad, Personeelsvertegenwoordiging of het werkoverleg.

Structurele looncomponenten 

 1. In deze CAO wordt onder de structurele looncomponenten de loonbestanddelen verstaan die weliswaar structureel aan de orde zijn, maar qua omvang fluctueren. Onder de structurele looncomponenten vallen de wachtdienstvergoeding voor kraamverzorgenden (artikel 4.6) en de vergoeding voor werken op inconveniënte uren (artikel 4.10).

Mantelzorg

 1. Onder mantelzorg in deze CAO wordt verstaan: zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.